Төслийн Удирдах Хороо

Төслийн Удирдах Хороо

Төслийн удирдах хороо (цаашид ТУХ гэх) нь зээл, тусламжийн хэлэлцээр болон холбогдох бусад баримт бичигт тусгагдсан төслийн хөгжлийн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлэх зорилгоор төслийн захирал, түүний нэгжийг шаардлагатай удирдамжаар хангаж, төслийн үйл ажиллагааны болон худалдан авалтыг төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, дүгнэх, зээл, тусламжийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, бодлогын түвшинд болон яам, салбар хоорондын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус нэгж юм. ТУХ-оог Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга ахлах буюу Сангийн яам, Эрчим хүчний яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Үндэсний Хөгжлийн Газар, Ус Үндэсний хороо, Ажиглагчаар Дэлхийн банкны Улаанбаатар дахь төлөөлөгчийн газрын төлөөлөл оролцдог. 

Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн

2017 оны 1 сарын 18-ны өдрийн Сангийн Сайдын 20 дугаар тушаалаар Төслийн удирдах хороог дор дурьдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн батлав. 

Төслийн Удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын  Сангийн сайдын 157 дугаар тушаал -тай  энэхүү  холбоосоор орж танилцана уу.  

Одоогийн албан тушаал 

1

Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга (  Удирдах хорооны дарга )

2

Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга (Удирдах хорооны гишүүн)

3

Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын газрын дарга ( Удирдах хорооны гишүүн)

4

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн дарга (Удирдах хорооны гишүүн)

5

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга (Удирдах хорооны гишүүн)

6

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга (Удирдах хорооны гишүүн)

7

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн мэргэжилтэн (Удирдах хорооны гишүүн)

8

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Газар зохион байгуулалт, усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газрын дарга буюу (Удирдах хорооны гишүүн)
Ус үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга

9

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтсийн дарга (Удирдах хорооны гишүүн)

10

Үндэсний хөгжлийн газрын Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн дарга (Удирдах хорооны гишүүн)

11

Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн (Удирдах хорооныгишүүн)

12

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн зохицуулагч ( Удирдах хорооны нарийн бичгийн дарга, саналын эрхгүй, )