Цуцлагдсан гэрээ

Тендер цуцалсан тухай 1.1.4.c

Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.4(C)/2016

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.1.c

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.1(C)/2016

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.4.d

Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨСЛИЙН БҮС НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ (БНБОҮ) БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (БОННҮ) ХИЙХ ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.4(D)/2016

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.1 .d

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН БҮС НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (БНБОНҮ) БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (БОННҮ) ХИЙХ ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУГААР: WB/MOF/MINIS/CS/QCBS/1.1.1(D)/2016

Дэлгэрэнгүй

Selection of consulting firm to conduct arsenic distribution study in South Gobi

The Government of Mongolia (GoM) has received financing from the World Bank, toward the cost of Mining Infrastructure Investment Support Project (MINIS), and intends to apply part of the proceeds for consulting services. The consulting services (“the Services”) conduct arsenic distribution study in South Gobi regions of Mongolia.

Дэлгэрэнгүй