Мэдээ мэлээлэл

Таван Толгойн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төслийг Ханбогд сумын Хайрхан багийн иргэдийн дунд хэлэлцүүлнэ

Дэлгэрэнгүй

“ТАВАН ТОЛГОЙН УУРХАЙН НҮҮРСНИЙ БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй

“БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Дэлгэрэнгүй