Гэгээн Нуур

Гэгээн Нуур

Усан Цахилгаан Станц

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Гэгээн Нуур

Гэгээн Нуур

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Дэлхийн Банкны Бодлогууд

Тогтвортой хөгжлийг хангахад мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь олон нийтийн хэлэлцүүлгийг амжилттай явуулах хөшүүрэг болохоос гадна хөгжлийн асуудлын тухай ойлголтыг өргөжүүлж, хөгжлийн явцад ил тод байдал, хариуцлагыг өндөржүүлдэг..

Дэлгэрэнгүй

Олон Нийтийн Нээлттэй Хэлэлцүүлэг

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн (УУДБХОДТ) Энэхүү хуудас нь төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн бүхий л оролцогч талуудад нээлттэй бөгөөд олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн саналыг цахим хэлбэрээр авах зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн ил тод байдал

Мэдээллийг хуваалцах нь тогтвортой хөгжлийг бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь тогтвортой хөгжлийн талаар олон нийтийн ойлголтыг өргөжүүлж, ил тод, нээлттэй болон хариуцлагатай байдлыг дэмждэг.

Дэлгэрэнгүй

Шинээр нэмэгдсэн

БОННҮ болон ТЭЗҮ боловсруулах гэрээнд гарын үсэг з...

БОННҮ болон ТЭЗҮ боловсруулах гэрээнд гарын үсэг зурав

Дэлгэрэнгүй

Газрын доорх усны хяналт шинжилгээний сүлжээний нэ...

Газрын доорх усны хяналт шинжилгээний сүлжээний нээлт

Дэлгэрэнгүй

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

Хагас Жилийн Төсвийн Гүйцэтгэл

Хагас Жилийн Төсвийн Гүйцэтгэл

Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2015

Хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2015

Дэлгэрэнгүй

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 2015

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 2015

Дэлгэрэнгүй

2014 Оны санхүүгийн тайлан

2014 Оны санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2016

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2016

Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2016

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2016

Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2016

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2016

Дэлгэрэнгүй

5 Сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авалт

5 Сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авалт

Дэлгэрэнгүй

10 Сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авалт

10 Сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авалт

Дэлгэрэнгүй

5 Саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээний жагсаалт

5 Саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээний жагсаалт

Дэлгэрэнгүй